Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
word
/wə:d/
Jump to user comments
danh từ
 • từ
  • to translate word for word
   dịch theo từng từ một
 • lời nói, lời
  • big words
   những lời huênh hoang khoác lác, những lời loè bịp
  • a man of few words
   một người ít nói
  • in other words
   nói cách khác
  • in so many words
   nói đúng như vậy, nói toạc ra
  • by word of mouth
   bằng lời nói; truyền khẩu
  • spoken word
   lời nói
  • I want a word with you
   tôi muốn nói với anh một điều
  • high (hard, warm, hot, sharp) words
   lời nói nặng
  • burning words
   lời lẽ hăng hái kích động
  • wild and whirling word
   lời lẽ thiếu cân nhắc, lời nói tếu
  • to have no word for
   không biết nói thế nào về
  • beyond words
   không nói được, không thể tả xiết
 • lời báo tin, tin tức, lời nhắn
  • to leave word that
   báo tin rằng, báo rằng
  • word came that
   người ta báo tin rằng
 • lời hứa, lời
  • to be as good as one's word
   làm nhiều hơn đã hứa, nói ít làm nhiều
  • to give one's word
   hứa
  • to keep one's word
   giữ lời hứa
  • a man of his word
   người giữ lời hứa
  • upon my word
   xin lấy danh dự mà thề
 • lệnh, khẩu hiệu
  • to give the word to do something
   ra lệnh làm điều gì
 • (số nhiều) sự cãi nhau, lời qua tiếng lại
  • to have words with
   cãi nhau với
  • they had words
   họ đã có lời qua tiếng lại với nhau
  • to proceed from words to blows
   từ cãi nhau đến đánh nhau
IDIOMS
 • at a word
  • lập tức
 • go give someone one's good word
  • giới thiệu ai (làm công tác gì...)
 • hard words break no bones
 • fine words butter no parsnips
 • words are but wind
  • lời nói không ăn thua gì (so với hành động)
 • not to have a word to throw at a dog
  • (xem) dog
 • the last word in
  • kiểu mới nhất về (cái gì); thành tựu mới nhất về (cái gì)
 • on (with) the word
  • vừa nói (là làm ngay)
 • to say a good word for
  • bào chữa, nói hộ
  • khen ngợi
 • to suit the action to the word
  • thực hiện ngay lời doạ dẫm; thực hiện ngay lời hứa
 • a word in (out of) season
  • lời nói đúng (không đúng) lúc
 • a word to the wise
  • đối với một người khôn một lời cũng đủ
 • the Word of God; God's Word
  • (tôn giáo) sách Phúc âm
ngoại động từ
 • phát biểu, nói lên, bày tỏ, diễn tả
  • to word an idea
   phát biểu một ý kiến
Related search result for "word"
Comments and discussion on the word "word"