Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
étrier
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • chân nâng, bàn đạp (ở yên ngựa)
 • (giải phẫu) xương bàn đạp
 • (kỹ thuật) má kẹp
  • à franc étrier
   phi nước đại
  • avoir le pied à l'étrier
   sắp ra đi
  • coup de l'étrier
   chén tiễn đưa, chén quan hà
  • être ferme sur ses étriers
   không dao động, vững vàng
  • mettre à quelqu'un le pied à l'étrier
   nâng đỡ ai bước đầu
  • tenir l'étrier à quelqu'un
   giúp đỡ ai bước đầu
  • vider les étriers
   ngã ngựa
Related search result for "étrier"
Comments and discussion on the word "étrier"