Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
đô
Jump to user comments
 
 • như kinh đô (nói tắt)
  • Dời đô đi một nơi khác
   To move the capital to another place
 • C (musical note)
  • Đô trưởng
   C major.
 • (khẩu ngữ) Well-built, muscular; athletic
  • như đô vật (nói tắt)
Related search result for "đô"
Comments and discussion on the word "đô"