Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
groan
/groun/
Jump to user comments
danh từ
 • sự rên rỉ; tiếng rên rỉ
 • tiếng lầm bầm (chê bai, phản đối...)
  • the groans o, disapproval
   tiếng lầm bầm phản đối
nội động từ
 • rên rỉ, kêu rên (vì đau đớn thất vọng...)
  • to groan in pain
   rên rỉ vì đau đớn
  • to groan under (beneath, with) the yoke of the exploiters
   rên siết dưới ách của bọn bóc lột
 • trĩu xuống, võng xuống; kĩu kịt (vì chở nặng)
  • shelf groans with books
   giá chất đầy sách nặng trĩu xuống
  • the cart groaned under the load
   chiếc xe kĩu kịt vì chở nặng
IDIOMS
 • to groan down
  • lầm bầm phản đối (ai...) bắt im đi
   • to groan down a speaker
    lầm bầm phản đối một diễn giả không cho nói tiếp nữa
 • to groan for
  • mong mỏi, khao khát (cái gì)
 • to groan out
  • rên rỉ kể lể (điều gì)
Related search result for "groan"
Comments and discussion on the word "groan"