Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
đùng đùng
Jump to user comments
 
 • Boom away, bang away
  • Vừa nghe tiếng máy bay địch, súng cao xạ đã nổ đùng đoàng
   Hardle had the noise of an enemy plane been heard than A.A guns banged away
 • Boomingly
  • Nó nổi giận đùng đùng
   He boomingly files into a passion
Related search result for "đùng đùng"
Comments and discussion on the word "đùng đùng"