Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rumble
/'rʌmbl/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng ầm ầm
  • the rumble of gun-fire
   tiếng súng nổ ầm ầm
 • tiếng sôi bụng ùng ục
 • chỗ đằng sau xe ngựa (để ngồi hoặc để hành lý)
 • ghế phụ ở hòm đằng sau (xe ô tô hai chỗ ngồi) ((cũng) rumble seat)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc ẩu đả ở đường phố (giữa hai bọn thanh niên hư hỏng)
động từ
 • động ầm ầm, đùng đùng (sấm, súng...); chạy ầm ầm (xe cộ...)
 • sôi ùng ục (bụng)
 • quát tháo ầm ầm ((cũng) to rumble out, to rumble forth)
ngoại động từ
 • (từ lóng) nhìn thấu, hiểu hết, nắm hết (vấn đề...); phát hiện ra, khám phá ra
Related words
Related search result for "rumble"
Comments and discussion on the word "rumble"