Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
faible
Jump to user comments
tính từ
 • yếu
  • Enfant faible de constitution
   đứa trẻ thể trạng yếu
 • không chắc, không bền
  • Corde faible
   dây không chắc
 • nhu nhược, thiếu nghị lực
  • Esprit faible
   tinh thần nhu nhược
 • không vững, đuối
  • Raisonnement faible
   lập luận không vững
 • không kiên cố
  • Place faible
   vị trí không kiên cố
 • ít ỏi
  • Revenu faible
   lợi tức ít ỏi
 • kém
  • Elève faible en mathématiques
   học trò kém về toán
danh từ
 • người yếu
  • Aider les faibles
   giúp đỡ người yếu
danh từ giống đực
 • chỗ yếu, mặt yếu
  • Le faible d'une place
   chỗ yếu của một vị trí
 • nhược điểm
  • Le jeu est son faible
   mê cờ bạc là nhược điểm của hắn
 • sở thích
  • Il avoue son faible pour le café
   anh ấy thú nhận là có sở thích đối với cà phê
Related search result for "faible"
Comments and discussion on the word "faible"