Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
menacer
Jump to user comments
động từ
 • đe dọa, dọa
  • Menacer un enfant d'une punition
   dọa nạt một đứa trẻ
 • có cơ, có nguy cơ
  • Ce nuage nous menace d'un orage
   đám mây ấy có cơ đưa tới cơn dông
  • Son discours menace d'être long
   bài nói của ông ấy có (nguy) cơ dài đấy
  • menacer ruine
   sắp đổ, sắp sụp đổ (nghĩa đen) nghĩa bóng
Related search result for "menacer"
Comments and discussion on the word "menacer"