Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ménager
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tiết kiệm
  • Ménager sa bourse
   tiết kiệm tiền bạc của mình
 • giữ gìn; gượng nhẹ
  • Ménager sa santé
   giữ gìn sức khỏe
 • sắp đặt, thu xếp
  • Ménager une entrevue
   sắp đặt một cuộc hội kiến
 • dành cho
  • Ménager une surprise à quelqu'un
   dành cho ai một sự bất ngờ
 • nể nang, đối xử khéo léo
  • Ménager les personnes âgées
   nể nang người có tuổi
  • ménager la chèvre et le chou
   xem chèvre
  • ménager les oreilles de quelqu'un
   tránh nói những điều chướng tai đối với ai
  • ménager le temps
   không lãng phí thì giờ
  • ménager l'occasion
   sắp xếp để có dịp
  • ménager ses expressions
   nói thận trọng
  • ménager ses paroles
   ít nói
  • ménager ses pas
   không chạy chọt vô ích
  • n'avoir rien à ménager
   chẳng cần giữ gìn gì
  • qui veut voyager loin ménage sa monture
   muốn đi xa phải giữ gìn sức ngựa; muốn làm việc lâu dài không nên dốc hết sức một lúc
tính từ
 • nội trợ
  • Travaux ménagers
   công việc nội trợ
 • tiết kiệm
  • eaux ménagères
   nước rác
  • enseignement ménager
   sự dạy nữ công
Related search result for "ménager"
Comments and discussion on the word "ménager"