Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
manger
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ăn
  • Manger du riz
   ăn cơm
  • Poêle qui mange beaucoup de charbon
   lò ăn nhiều than
 • ăn mòn, gặm
  • La rouille mange le fer
   gỉ ăn mòn sắt
 • ăn hết, xài hết
  • Manger son capital
   ăn hết vốn
 • che lấp
  • Cheveux qui mangent le front
   tóc che lấp trán
  • bête à manger du foin
   ngu đần tột bậc
  • il y a à boire et à manger
   đặc quá (món ăn lỏng)
  • manger à tous les râteliers
   kiếm lợi ở mọi chỗ
  • manger comme quatre
   ăn gấp năm gấp mười
  • manger de caresses
   hôn lấy hôn để
  • manger de la prison
   bị giam
  • manger de la vache enragée
   thiếu thốn gay go
  • manger des yeux
   nhìn hau háu
  • manger la consigne
   (thân mật) quên quân lệnh
  • manger le morceau
   (thông tục) thú tội; lộ bí mật ra; tố giác đồng đảng
  • manger quelqu'un
   tức giận với ai
  • manger ses mots; manger les syllabes
   nói không rành rọt, nói líu nhíu
  • manger son pain blanc le premier
   khởi đầu may mắn
  • on en mangerait
   tốt quá, đẹp quá
  • on ne vous mangera pas
   người ta có ăn thịt đâu mà sợ
Related search result for "manger"
Comments and discussion on the word "manger"