Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
Dubai
Jump to user comments
Noun
  • thàn phố cảng Dubai của Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất trên vịnh Persian
Related search result for "Dubai"
Comments and discussion on the word "Dubai"