Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
jay
/dʤei/
Jump to user comments
danh từ
  • chim giẻ cùi
  • (nghĩa bóng) anh chàng ba hoa khó chịu, anh chàng ngốc, anh chàng khờ dại
Related words
Related search result for "jay"
Comments and discussion on the word "jay"