Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
jaw
/dʤɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • hàm, quai hàm
  • upper jaw
   hàm trên
  • lower jaw
   hàm dưới
 • (số nhiều) mồm, miệng
  • in the jaws of death
   trong tay thần chết
 • (số nhiều) lối vào hẹp (thung lũng, vịnh, eo biển...)
 • (số nhiều) (kỹ thuật) cái kẹp; má (kìm...), hàm (êtô...)
 • (thông tục) sự lắm mồm, sự nhiều lời, sự ba hoa
 • sự răn dạy; sự chỉnh, sự "lên lớp" (nghĩa bóng)
  • pi jaw
   (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) sự chỉnh, sự "lên lớp"
IDIOMS
 • hold your jaw!
  • thôi câm cái mồn đi, đừng ba hoa nữa!; thôi đừng "lên lớp" nữa!
động từ (từ lóng)
 • nói lải nhải, nói dài dòng chán ngắt
 • răn dạy, chỉnh, "lên lớp" (ai), thuyết cho (ai) một hồi
Related search result for "jaw"
Comments and discussion on the word "jaw"