Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
large
Jump to user comments
tính từ
 • rộng
  • Chapeau à larges bords
   mũ rộng vành
  • Larges épaules
   vai rộng
  • Vêtements larges
   quần áo rộng
  • Au sens large
   theo nghĩa rộng
 • (nghĩa bóng) rộng rãi
  • Esprit large
   đầu óc rộng rãi
  • Un homme large
   một người rộng rãi
 • rộng lớn, lớn
  • Dans une large mesure
   trong một chừng mực lớn
 • (nghệ thuật) khoát đạt
  • Style large
   phong cách khoát đạt
phó từ
 • rộng
  • Habiller large
   cho mặc quần áo rộng
 • rộng rãi, không chi li
  • Calculer large
   tính toán rộng rãi
  • ne pas enmener large
   (thân mật) vướng víu, ở tình thế nguy kịch
Related search result for "large"
Comments and discussion on the word "large"