Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
moins
Jump to user comments
phó từ
 • kém hơn, không bằng; ít hơn
  • Moins d'hommes
   ít người hơn
  • Moins bon
   không tốt bằng
 • càng ít
  • Plus on le connaît, moins on l'estime
   càng biết nó, người ta càng ít mến nó
 • kém, dưới
  • Moins de vingt kilogrammes
   dưới hai mươi kilogam
  • Il a moins de vingt ans
   nó dưới hai mươi tuổi
  • à moins
   rẻ hơn, kém hơn, ít hơn
  • Vous n'aurez pas ce livre à moins
   anh không thể mua được quyển sách ấy rẻ hơn đâu;
  • à moins d'être
   trừ phi là
  • à moins que...ne..
   nếu không...
  • à tout le moins
   ít nhất là
  • Maladie qui dure à tout le moins un an
   bệnh kéo dài ít nhất là một năm
  • au moins
   ít ra cũng
  • de moins en moins
   càng ngày càng ít đi
  • du moins
   nhưng ít ra cũng
  • en moins de
   trong một thời gian ít hơn
  • en moins de rien
   trong một thời gian rất ngắn, trong nháy mắt
  • il n'en sera ni plus ni moins
   chẳng có gì thay đổi đâu
  • le moins
   ít nhất, kém nhất
  • moins...moins
   càng ít... thì càng ít...
  • moins... plus
   càng ít... thì càng nhiều...
  • moins que jamais
   ít hơn bao giờ hết
  • moins que rien
   hết sức ít
  • n'en... pas moins
   không phải là không
  • ne... pas moins de
   không thể ít hơn
  • non moins
   không kém
  • plus ou moins
   xem plus
  • pour le moins
   ít ra cũng phải
  • rien de moins
   không gì kém hơn
  • rien de moins que
   thực là, rõ ràng là
  • Il n'est rien de moins qu'un héros
   anh ấy thực là một anh hùng
  • rien moins que
   không chút nào
  • Il n'est rien moins que bon
   nó không tốt chút nào
  • tout au moins
   ít ra là
giới từ
 • trừ
  • Quinze moins huit égale sept
   mười lăm trừ tám còn bảy
 • kém
  • Neuf heures moins cinq
   chín giờ kém năm (phút)
 • âm
  • Il fait moins dix degrés
   trời rét mười độ âm
danh từ giống đực
 • cái ít nhất
  • Qui peut le plus fait souvent le moins
   kẻ có thể làm được nhiều nhất thường lại làm ít nhất
 • (toán học) dấu trừ
Related words
Related search result for "moins"
Comments and discussion on the word "moins"