Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
mais
Jump to user comments
liên từ
 • nhưng, nhưng mà
  • Enfant intelligent mais paresseux
   đứa bé thông minh nhưng lười
  • Mais qu'avez-vous donc?
   mà anh sao thế?
  • mais non
   không đâu
  • mais oui
   chính thế, đúng thế
phó từ
 • (N'en pouvoir mais) không làm gì được vào đấy
 • (thân mật) mệt lử
  • Je n'en puis mais, tant j'ai couru
   tôi chạy nhiều đến mệt lử rồi
danh từ giống đực
 • cái nhưng mà
  • Que signifie ce mais?
   cái nhưng mà ấy nghĩa là thế nào?
Related search result for "mais"
Comments and discussion on the word "mais"