Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
abide
/ə'baid/
Jump to user comments
nội động từ (abode; abode, abide)
 • tồn tại; kéo dài
  • this mistake will not abide for ever
   sai lầm này sẽ không thể kéo dài mãi được
 • (+ by) tôn trọng, giữ, tuân theo, chịu theo; trung thành với
  • to abide by one's friend
   trung thành với bạn
 • (từ cổ,nghĩa cổ) ở, ngụ tại
  • to abide with somebody
   ở với ai
ngoại động từ
 • chờ, chờ đợi
  • to abide one's time
   chờ thời cơ
 • chịu đựng, chịu
  • we can't abide his fits of temper
   chúng tôi không thể chịu được những cơn nóng giận của hắn
 • chống đỡ được (cuộc tấn công)
Related words
Related search result for "abide"
Comments and discussion on the word "abide"