Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
about
/ə'baut/
Jump to user comments
phó từ
 • xung quanh, quanh quẩn, đây đó, rải rác
  • he is somewhere about
   anh ta ở quanh quẩn đâu đó
  • rumours are about
   đây đó có tiếng đồn (về việc gì)
 • đằng sau
  • about turn!
   đằng sau quay
 • khoảng chừng, gần
  • about forty
   khoảng 40
  • it is about two o'clock
   bây giờ khoảng chừng hai giờ
 • vòng
  • to go a long way about
   đi đường vòng xa
IDIOMS
 • about and about
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rất giống nhau
 • to be about
  • bận (làm gì)
  • đã dậy được (sau khi ốm)
  • có mặt
 • about right
  • đúng, đúng đắn
  • tốt, được
giới từ
 • về
  • to know much about Vietnam
   biết nhiều về Việt Nam
  • what shall we write about?
   chúng ta sẽ viết về cái gì bây giờ?
 • quanh quất, quanh quẩn đây đó, rải rác
  • to walk about the garden
   đi quanh quẩn trong vườn
 • xung quanh
  • the trees about the pound
   cây cối xung quanh ao
 • khoảng chừng, vào khoảng
  • about nightfall
   vào khoảng chập tối
 • bận, đang làm (gì...)
  • he is still about it
   hắn hãy còn bận làm việc đó
  • to go about one's work
   đi làm
 • ở (ai); trong người (ai), theo với (ai)
  • I have all the documents about me
   tôi có mang theo đầy đủ tài liệu
  • there's something nice about him
   ở anh ta có một cái gì đó hay hay
IDIOMS
 • to be about to
  • sắp, sắp sửa
   • the train is about to start
    xe lửa sắp khởi hành
   • man about town
    tay ăn chơi, tay giao thiệp rộng
   • what are you about?
    anh muốn gì?, anh cần gì?
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) anh đang làm gì đấy?
 • what about?
  • (xem) what
ngoại động từ
 • lái (thuyền...) theo hướng khác
Related search result for "about"
Comments and discussion on the word "about"