Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stay
/stei/
Jump to user comments
danh từ
 • (hàng hải) dây néo (cột buồm...)
IDIOMS
 • in stays
  • đang trở buồm
 • to miss stays
  • không lợi dụng được chiều gió
ngoại động từ
 • (hàng hải) néo (cột buồm) bằng dây
 • lái theo hướng gió
danh từ
 • sự trở lại, sự lưu lại
  • to make a long stay in Hanoi
   lưu lại lâu ở Hà nội
 • sự đình lại, sự hoãn lại
  • stay of execution
   sự hoãn thi hành (một bản án)
 • sự ngăn cản, sự trở ngại
  • a stay upon his activity
   một trở ngại cho hoạt động của anh ta
 • sự chịu đựng; khả năng chịu đựng; sự bền bỉ, sự dẻo dai
 • chỗ nương tựa, cái chống đỡ
  • to be the stay of someone's old age
   là chỗ nương tựa của ai lúc tuổi già
 • (số nhiều) (như) corset
ngoại động từ
 • chặn, ngăn chặn
  • to stay the hands of imperialism
   chặn bàn tay của chủ nghĩa đế quốc
 • đình lại, hoãn lại
 • chống đỡ
nội động từ
 • ở lại, lưu lại
  • to stay at home
   ở nhà
  • to stay to dinner
   ở lại ăn cơm
 • ((thường) lời mệnh lệnh) ngừng lại, dừng lại
  • get him to stay a minute
   bảo anh ta dừng lại một tí
 • chịu đựng, dẻo dai (trong cuộc đua...)
IDIOMS
 • to stay away
  • không đến, văng mặt
 • to stay in
  • không ra ngoài
 • to stay on
  • lưu lại thêm một thời gian nữa
 • to stay out
  • ở ngoài, không về nhà
  • ở lại cho đến hết (cuộc biểu diễn...)
 • to stay up late
  • thức khuya
 • to stay one's stomach
  • (xem) stomach
 • this has come to stay
  • cái này có thể coi là vĩnh viễn
Related search result for "stay"
Comments and discussion on the word "stay"