Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
actif
Jump to user comments
tính từ
 • hoạt động, tích cực
  • Un homme actif
   một người hoạt động
  • La population active
   dân số hoạt động (có hoặc đang tìm công ăn việc làm, kể cả người học nghề và quân nhân tại ngũ)
  • Armée active
   quân hiện dịch
  • Prendre une part très active à un mouvement sportif
   tham gia rất tích cực vào một phong trào thể thao
  • Un secrétaire actif et efficace
   một thư ký tích cực và làm việc có hiệu quả
 • có hiệu lực, công hiệu
  • Remède actif
   thuốc công hiệu
 • (ngôn ngữ học) chủ động
  • Forme active
   dạng chủ động
 • (vật lý học, hóa học) hoạt, hoạt tính
  • Charbon actif
   than hoạt tính
danh từ giống đực
 • (luật học, (pháp lý)) phần thu
 • (kinh tế) tài sản có, tích sản
  • Actif circulant/fixe
   tài sản lưu động/cố định
 • avoir à son actif+ có trong thành tích của mình, kể trong thành tích của mình
Related words
Related search result for "actif"
Comments and discussion on the word "actif"