Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
around
/ə'raund/
Jump to user comments
phó từ
 • xung quanh
 • vòng quanh
  • the tree measures two meters around
   thân cây đo vòng quanh được hai mét
 • đó đây, chỗ này, chỗ nọ, khắp nơi
  • to travel around
   đi du lịch đó đây
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quanh quẩn, loanh quanh, ở gần
  • around here
   quanh đây
  • to hang around
   ở quanh gần đây
  • to get (come) around
   gần lại, đến gần, sắp đến
giới từ
 • xung quanh, vòng quanh
  • to walk around the house
   đi vòng quanh nhà
 • đó đây, khắp
  • to travel around the country
   đi du lịch khắp xứ
 • khoảng chừng, gần
  • around a million
   khoảng chừng một triệu
Related search result for "around"
Comments and discussion on the word "around"