Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
some
/sʌm, səm/
Jump to user comments
tính từ
 • nào đó
  • ask some experienced person
   hãy hỏi một người nào đó có kinh nghiệm
 • một ít, một vài, dăm ba
  • to drink some water
   uống một ít nước
  • to eat some bread
   ăn một ít bánh mì
  • to bring some pens
   mang đến một vài cái bút
 • khá nhiều, đáng kể
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đúng (thật) là, ra trò
  • this is some achievement!
   đây đúng là một thành tựu!
danh từ
 • một vài, một ít (người, cái gì)
  • some agree with us
   một vài người đồng ý với chúng tôi
  • some of his friends told him so
   vài anh bạn của nó nói với nó như thế
  • I like those roses, please give me some
   tôi thích những bông hồng kia, anh làm ơn cho tôi xin một vài bông
IDIOMS
 • and the some
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) và còn nhiều hơn thế nữa
phó từ
 • (từ lóng) đến một chừng mực nào đó; một tí; hơi
  • to be some angry
   tức giận một tí, hơi giận
 • khoảng chừng
  • we are some 60 in all
   chúng tôi khoảng 60 người cả thảy
  • I waited some few minutes
   tôi đã đợi một vài phút
Related search result for "some"
Comments and discussion on the word "some"