Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
assured
/ə'ʃuəd/
Jump to user comments
tính từ
 • tin chắc, cầm chắc, yên trí
  • you may rest assured that...
   anh có thể tin chắc (yên trí) là...
 • chắc chắn, quả quyết; đảm bảo
  • assured success
   sự thành công chắc chắn
 • tự tin
 • trơ tráo, vô liêm sỉ
 • được bảo hiểm
Related search result for "assured"
Comments and discussion on the word "assured"