Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
attention
/ə'tenʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chú ý
  • to pay attention to
   chú ý tới
  • to attract attention
   lôi cuốn sự chú ý
 • sự chăm sóc
  • to receive attention at a hospital
   được chăm sóc điều trị tại một bệnh viện
 • (số nhiều) sự ân cần, sự chu đáo với ai
  • to show attentions to somebody
   ân cần chu đáo với ai
 • (quân sự) tư thế đứng nghiêm
  • Attention!
   nghiêm!
  • to come to (stand at) attention
   đứng nghiêm
IDIOMS
 • to pay attention
  • (xem) pay
Related words
Related search result for "attention"
Comments and discussion on the word "attention"