Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
bí quyết
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • secret; clef; mot de l'énigme
  • Bí quyết của nghệ thuật
   secret de l'art
  • Bí quyết của sự thành công
   la clef du succès
  • Tôi đã tìm ra bí quyết ấy rồi
   j'ai trouvé ce mot de l'énigme
Related search result for "bí quyết"
Comments and discussion on the word "bí quyết"