Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ferme
Jump to user comments
tính từ
 • chắc, rắn chắc
  • Chair ferme
   thịt chắc
  • Terrain ferme
   đất rắn chắc
 • vững
  • Ce bébé est déjà ferme sur ses jambes
   em bé này đứng đã vững
 • quả quyết, rắn rỏi
  • Ton ferme
   giọng quả quyết
  • Style ferme
   lời văn học rắn rỏi
 • kiên quyết, cương quyết
  • Être ferme dans ses résolutions
   cương quyết trong các quyết định của mình
  • Soyez fermes avec vos enfants
   hãy cương quyết đối với các cháu
 • đứng giá, vững giá
  • Le coton est ferme
   hàng bông đứng giá
 • đứt, đoạn (việc mua bán)
  • Vente ferme
   sự bán đoạn
  • de pied ferme
   không lùi bước; cương nghị
  • terre ferme
   đất liền, lục địa
phó từ
 • vững, chắc
  • Clou qui tient ferme
   đinh đóng chắc
 • quả quyết, rắn rỏi
  • Parler ferme
   nói quả quyết rắn rỏi
 • nhiều, dữ
  • Discuter ferme
   tranh cãi dữ
thán từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) cố lên
  • Allons! ferme!
   Nào cố lên!
danh từ giống cái
 • hợp đồng cho lĩnh canh
 • ruộng đất lĩnh canh, trang trại
  • Ferme d'élevage
   trại chăn nuôi
 • sự trưng thuế, sự thầu thuế
Related search result for "ferme"
Comments and discussion on the word "ferme"