Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
bao trùm
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • dominer; régner
  • Sự nghiệp văn chương của ông bao trùm tất cả nền văn học của thế hệ ông
   son oeuvre littéraire domine toute la littérature de sa génération
  • Sự yên lặng bao trùm hội nghị
   le silence règne sur l'assemblée
Related search result for "bao trùm"
Comments and discussion on the word "bao trùm"