Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bargain
/'bɑ:gin/
Jump to user comments
danh từ
 • sự mặc cả, sự thoả thuận mua bán; giao kèo mua bán
  • to make a bargain with somebody
   mặc cả với ai
 • món mua được, món hời, món bở, cơ hội tốt (buôn bán)
  • that was a bargain indeed!
   món ấy bở thật đấy!
  • a good bargain
   nón hời
  • a bad bargain
   món hớ
IDIOMS
 • to be off (with) one's bargain
  • huỷ bỏ giao kèo mua bán, thất ước trong việc mua bán
 • to bind a bargain
  • (xem) bind
 • to buy at a bargain
  • mua được giá hời
 • to close (conclude, strike, settle) a bargain
  • ngả giá, thoả thuận, ký giao kèo mua bán
 • to drive a hard bargain
  • mặc cả, cò kè, bớt một thêm hai mãi
 • into the bargain
  • thêm vào đó, hơn nữa, vả lại
 • wet (Dutch) bargain
  • cuộc thương lượng mua bán kết thúc bằng chầu rượu mừng
động từ
 • mặc cả, thương lượng, mua bán
  • to bargain with somebody for something
   thương lượng (mặc cả) với ai để mua bán cái gì
IDIOMS
 • to bargain away
  • bán giá hạ, bán lỗ
 • to bargain for
  • mong đợi, chờ đón; tính trước
   • that's more than I bargained
    điều đó thật quá với sự mong đợi của tôi
danh từ
 • sự bán hạ giá
Related words
Related search result for "bargain"
Comments and discussion on the word "bargain"