Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deal
/di:l/
Jump to user comments
danh từ
 • gỗ tùng, gỗ thông
 • tấm ván cây
 • số lượng
  • a great deal of
   rất nhiều
  • a good deal of money
   khá nhiều tiền
  • a good deal better
   tố hơn nhiều
 • sự chia bài, lượt chia bài, ván bài
  • it's your deal
   đến lượt anh chia
 • (thực vật học) sự giao dịch, sự thoả thuận mua bán; sự thông đồng ám muội; việc làm bất lương
  • to do (make) a deal with somebody
   giao dịch mua bán với ai
 • cách đối xử; sự đối đãi
  • a square deal
   cách đối xử thẳng thắn
IDIOMS
 • New Deal
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chính sách kinh tế xã hội mới (của Ru-dơ-ven năm 1932)
ngoại động từ
 • ((thường) + out) phân phát, phân phối
  • to deal out gifts
   phân phát quà tặng
 • chia (bài)
 • ban cho
  • to deal someone happiness
   ban cho ai hạnh phúc
 • giáng cho, nện cho (một cú đòn...)
IDIOMS
 • to deal a blow at somebody
 • to deal somebody a blow
  • giáng cho ai một đòn
nội động từ
 • giao du với, có quan hệ với, giao thiệp với, chơi bời đi lại với
  • to refuse to deal with somebody
   không giao thiệp với ai, không đi lại chơi bời với ai
 • (thương nghiệp) giao dịch buôn bán với
 • (+ in) buôn bán
  • to deal in rice
   buôn gạo
 • chia bài
 • giải quyết; đối phó
  • to deal with a problem
   giải quyết một vấn đề
  • a difficult matter to deal with
   một vấn đề khó giải quyết
  • to deal with an attack
   đối phó với một cuộc tấn công
 • đối xử, đối đãi, ăn ở, cư xử
  • to deal generously with (by) somebody
   đối xử rộng rãi với ai
  • to deal cruelly with (by) somebody
   đối xử tàn ác với ai
Related search result for "deal"
Comments and discussion on the word "deal"