Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
bazar
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • chợ
 • cửa hàng bách hóa
 • (thông tục) nhà cửa bừa bãi; đồ đạc bừa bãi
  • Range ton bazar
   xếp gọn đồ đạc lại đi
 • (thông tục) đồ đạc, đồ lề
  • de bazar
   (thuộc loại) rẻ tiền, (thuộc) hạng xoàng
Related search result for "bazar"
Comments and discussion on the word "bazar"