Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
binding
/'baindiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự liên kết, sự ghép lại, sự gắn lại, sự trói lại, sự buộc lại, sự bó lại
 • sự đóng sách
 • bìa sách
 • đường viền (quần áo)
tính từ
 • bắt buộc, ràng buộc
  • to have binding force
   có sức ràng buộc
  • this regulation is binding on everybody
   điều lệ này bắt buộc mọi người phải theo
 • trói lại, buộc lại, làm dính lại với nhau
Related words
Related search result for "binding"
Comments and discussion on the word "binding"