Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
back
/bæk/
Jump to user comments
danh từ
 • lưng (người, vật)
 • ván lưng, ván ngựa (ghế)
 • đằng sau
  • at the back of the house
   ở đằng sau nhà
 • mặt sau, mặt trái; sống (dao); gáy (sách); mu (bàn tay)
  • the back of an envelope
   mặt sau cái phong bì
 • chỗ trong cùng
  • at the back of the stage
   ở chỗ trong cùng của sân khấu
 • (thể dục,thể thao) hậu vệ
IDIOMS
 • back and belly
  • cái ăn cái mặc
 • at the back of one's mind
  • trong thâm tâm, trong đáy lòng
 • to be at the back of somebody
  • đứng đằng sau lưng ai; trợ lực cho ai, ủng hộ ai, làm hậu thuẫn cho ai
  • đuổi theo sát ai
 • to be at the back of something
  • biết được nguyên nhân sâu xa, nắm được bí mật của cái gì
 • to be on one's back
  • nằm ngửa
  • bị thua, bị thất bại, nàm vào hoàn cảnh bất lực
  • ốm liệt giường
 • behind one's back
  • làm việc cật lực, làm việc đến sụm cả lưng
 • to break somebody's back
  • bắt ai làm việc cật lực
  • đánh gãy sống lưng ai
 • to crouch one's back before somebody
  • luồn cúi ai, quỵ luỵ ai
 • to get (set) somebody's back up
  • làm cho ai nổi giận, làm cho ai phát cáu
 • to get (put, set) one's back up
  • nổi giận, phát cáu
 • to get to the back of something
  • hiểu được thực chất của vấn đề gì
 • to give (make) a back
  • cúi xuống (chơi nhảy cừu)
 • to put one's back into something
  • miệt mài làm việc gì, đem hết nhiệt tình ra làm việc gì
 • to rob one's belly to cover one's back
  • (xem) rob
 • to talk throught the back of one's neck
  • (xem) neck
 • to turn one's back upon somebody
  • quay lưng lại với ai
 • with one's back against (to) the wall
  • lâm vào thế cùng
 • there is something at the back of it
  • trong việc này có điều gì uẩn khúc
tính từ
 • sau; hậu
  • back yard
   sân sau
  • back room
   phòng ở phía sau
  • back street
   phố vắng vẻ, phố lẻ
  • to take a back seat
   ngồi ở hàng ghế sau; (nghĩa bóng) nhận một địa vị thấp hèn
 • còn chịu lại, còn nợ lại
  • back rent
   tiền thuê nhà còn chịu lại
 • để quá hạn, cũ, đã qua
 • ngược, lộn lại, trở lại
  • a back current
   dòng nước ngược
phó từ
 • lùi lại, về phía sau
  • keep back!
   lùi lại!
  • to step back a pace
   lùi lại một bước
 • trước (thời gian)
  • some few years back
   vài năm trước
 • trả lại, trở lại, ngược lại
  • to go back
   trở lại, đi về
  • to send back
   gửi trả lại
  • to bow back
   cái chào trả lại
 • cách, xa
  • the house stands back from the road
   ngôi nhà ở xa đường cái
IDIOMS
 • back and forth
  • tới lui
   • to pace back and forth
    đi tới đi lui
 • to go back on a friend
  • phản bạn
 • to go back on one's word
  • không giữ lời hứa
 • there and back
  • đến đó và trở lại
   • it's 20 km there and back
    từ đây đến đó vừa đi vừa về hết 20 kilômét
ngoại động từ
 • lùi
  • to back a car into the garage
   lùi ôtô vào nhà xe
 • ủng hộ (một kế hoạch...)
  • to back someone up
   ủng hộ ai bằng mọi cách
 • đánh cá, đánh cuộc (một con ngựa...)
 • đóng gáy (quyển sách)
 • cưỡi (ngựa)
 • cùng ký vào, ký tiếp vào (một văn kiện...)
nội động từ
 • lùi lại
 • dịu trở lại (gió)
IDIOMS
 • to back down
  • bỏ, chùn lại; lùi; thoái lui
 • to back out
  • nuốt lời
   • to back out of a bargain
    đã thoả thuận xong xuôi rồi lại nuốt lời
  • lui, rút lui; lẩn trốn
   • to back out of a duty
    lẩn trốn trách nhiệm
 • to back and fill
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lưỡng lự, do dự
Related search result for "back"
Comments and discussion on the word "back"