Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
buồn thảm
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • désolé; éploré
  • Một người mẹ buồn thảm
   une mère désolée
  • Một giọng nói buồn thảm
   une voix éplorée
Related search result for "buồn thảm"
Comments and discussion on the word "buồn thảm"