Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
maître
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • chủ
  • Maître de la maison
   chủ nhà
 • chúa tể
  • Maître de l'univers
   chúa tể vũ trụ
 • thầy (dạy)
  • Maître de musique
   thầy dạy nhạc
 • bậc thầy
  • L'exemple des maîtres
   gương những bậc thầy
 • luật sư
  • Maître Y
   luật sư Y
 • (thân mật) bác
  • Maître Henri, le menuisier
   bác Hăng-ri, thợ mộc
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thợ cả
  • Maître maçon
   thợ nề cả
  • coup de maître
   việc làm của bậc thầy, thành tích bậc thầy
  • en maître
   với uy thế bậc thầy
  • être le maître
   tự do muốn làm gì thì làm
  • être maître de soi
   tự chủ
  • être son maître
   không phụ thuộc vào ai
  • grand maître des cérémonies
   (sử học) nghi lễ đại thần
  • l'oeil du maître
   con mắt của chủ (chú ý đến mọi chi tiết)
  • maître d'école
   thầy giáo, thầy đồ
  • maître de conférences
   phó giáo sư đại học
  • maître de la terre
   vua chúa
  • maître de l'heure
   người lãnh đạo đương thời
  • maître de pelle
   anh thợ nướng bánh mì
  • maître d'équipage
   cai thủy thủ
  • maître d'hôtel
   người đầu bếp
  • maître d'oeuvre
   thợ cả
  • maître du monde
   Chúa trời
  • passer maître
   giỏi bậc nhất
  • seigneur et maître
   (đùa cợt) đức ông chồng
  • se rendre maître de
   làm chủ (tình thế)
tính từ
 • cương nghị, tài giỏi
  • Une maîtresse femme
   một phụ nữ cương nghị
 • chính
  • Poutre maîtresse
   rầm chính
 • (đánh bài) (đánh cờ) lớn nhất
  • Carte maîtresse
   con bài lớn nhất
Related search result for "maître"
Comments and discussion on the word "maître"