Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
câu chuyện
Jump to user comments
noun  
 • Story, tale, talk
  • nghe một câu chuyện thương tâm
   to hear a heart-rending tale
  • cắt ngang câu chuyện
   to cut in a talk
Related search result for "câu chuyện"
Comments and discussion on the word "câu chuyện"