Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
career
/kə'riə/
Jump to user comments
danh từ
 • nghề, nghề nghiệp
  • to choose a career
   chọn nghề
 • sự nghiệp (của một người); đời hoạt động; quá trình phát triển (của một đảng phái, một nguyên tắc)
  • at the end of his career
   vào cuối đời hoạt động của anh ta
  • we can learn much by reading about the careers of great men
   chúng ta học tập được nhiều điều khi đọc về sự nghiệp của các vĩ nhân
 • tốc lực; sự chạy nhanh; sự lao nhanh; đà lao nhanh
  • in full career
   hết tốc lực
  • to stop somebody in mind career
   chặn người nào khi đang trong đà chạy nhanh
 • (định ngữ), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà nghề, chuyên nghiệp (ngoại giao...)
  • career man
   tay ngoại giao nhà nghề
nội động từ
 • chạy nhanh, lao nhanh
 • chạy lung tung
Related words
Related search result for "career"
Comments and discussion on the word "career"