Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
carrier
/'kæriə/ Cách viết khác : (carrier-pigeon) /'kæriə,pidʤin/
Jump to user comments
danh từ
 • người đưa, người mang; người chuyên chở
  • mail carrier
   người đưa thư
 • hãng vận tải
  • commom carrier
   những hãng vận tải đường bộ, đường sắt và đường thuỷ
 • cái đèo hang (ở xe đạp...)
 • (y học) người mang mầm bệnh; vật mang mầm bệnh
 • tàu chuyên chở
 • (hàng hải) tàu sân bay ((cũng) air-craft carrier)
 • chim bồ câu đưa thư ((cũng) carrier pigeon)
 • (kỹ thuật) vật mang, vật đỡ, giá đỡ
 • (vật lý) chất mang, phần tử mang
  • charge carrier
   phần tử mang điện tích
Related search result for "carrier"
Comments and discussion on the word "carrier"