Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
cavalier
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • người cưỡi ngựa
  • Un bon cavalier
   người cưỡi ngựa giỏi
 • kỵ binh
 • (đánh bài) (đánh cờ); kỹ thuật ngựa
 • bạn trai (đi kèm); bạn nhảy
 • đinh chữ U, đinh cặp
 • giấy khổ 46 x 62 cm
 • đống đất đắp
 • (quân sự) chòi (trên pháo đài)
  • faire cavalier seul
   hành động riêng rẽ
tính từ
 • sỗ sàng
  • Réponse cavalière
   câu trả lời sỗ sàng
 • thanh thoát
  • Air cavalier
   vẻ thanh thoát
  • à la cavalière
   sỗ sàng
Related words
Related search result for "cavalier"
Comments and discussion on the word "cavalier"