Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
cellule
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • phòng riêng (của tu sĩ)
 • xà lim (nhà tù)
 • lỗ tổ ong
 • (giải phẫu) xoang
  • Cellule ethmoidale
   xoang sàng
 • tế bào
  • Cellule vivante
   (sinh vật học) tế bào sống
  • Cellule photo-électrique
   (vật lý học) tế bào quang điện
  • La commune, cellule de l'organisation administrative
   xã, tế bào của tổ chức hành chính
 • (chính trị) chi bộ (đảng)
Related search result for "cellule"
Comments and discussion on the word "cellule"