Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
certain
Jump to user comments
tính từ
 • chắc chắn, chắc
  • Un fait certain
   một sự việc chắc chắn
  • C'est possible, mais ce n'est pas certain
   có thể, nhưng chưa chắc
 • nào đó
  • Jusqu'à un certain point
   đến mức độ nào đó
 • (số nhiều) một số
  • Certains auteurs
   một số tác giả
  • d'un certain âge
   đã đứng tuổi
động từ
 • (số nhiều) một số người
  • Certains l'affirment
   một số người khẳng định điều đó
danh từ giống đực
 • cái chắc chắn
 • (kinh tế) tài chính giá hối đoái (của tiền nước ngoài)
Related search result for "certain"
Comments and discussion on the word "certain"