Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
certain
/'sə:tn/
Jump to user comments
tính từ
 • chắc, chắc chắn
  • to be certain of success
   chắc chắn là thành công
  • there is no certain cure for this disease
   bệnh này chưa có phương thuốc chữa chắc chắn
 • nào đó
  • a certain Mr. X
   một ông X nào đó
  • under certain conditions
   trong những điều kiện nào đó
 • đôi chút, chút ít
  • to feel a certain reluctance
   cảm thấy miễn cưỡng chút ít, hơi cảm thấy miễn cưỡng
IDIOMS
 • for certain
  • chắc, chắc chắn, đích xác
   • I cannot say for certain whether it will shine tomorrow
    tôi không thể nói đích xác ngày mai có nắng không
   • I don't know for certain
    tôi không biết chắc
 • to make certain of
  • (xem) make
Related words
Related search result for "certain"
Comments and discussion on the word "certain"