Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
chăn nuôi
Jump to user comments
 
 • To breed, to raise
  • chăn nuôi lợn gà
   to breed pigs and poultry
  • trại chăn nuôi
   a breeding farm
  • phát triển chăn nuôi thành một ngành sản xuất chính
   to make breeding a main activity
Related search result for "chăn nuôi"
Comments and discussion on the word "chăn nuôi"