Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
chạy đua
Jump to user comments
verb  
 • To race
  • chạy đua với thời gian, đắp xong con đê trước mùa mưa lũ
   to race against time and finish building the dyke before the flood season
  • chạy đua vũ trang
   an arms race
Related search result for "chạy đua"
Comments and discussion on the word "chạy đua"