Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
secure
/si'kjuə/
Jump to user comments
tính từ
 • chắc chắn, bảo đảm
  • to be secure of victory
   chắc chắn thắng
  • a secure future
   một tương lai bảo đảm
  • to be secure against attack
   bảo đảm không sợ bị tấn công
 • an toàn, kiên cố, vững chắc, chắc
  • a secure retreat
   nơi trốn tránh an toàn
  • a secure grasp
   cái nắm chặt
 • ((thường) vị ngữ) giam giữ ở một nơi chắc chắn, buộc chặt, bó chặt, đóng chặt
  • to have somebody secure
   giữ ai ở một nơi chắc chắn
  • the bundle is secure
   cái gói được buộc chặt
ngoại động từ
 • làm kiên cố, củng cố
  • to secure a town with wall
   xây tường thành để củng cố thành phố
 • giam giữ vào nơi chắc chắn
  • to secure prisoners
   giam tù nhân vào nơi chắc chắn
 • thắt, kẹp (động mạch), buộc chặt, đóng chặt, bó chặt
 • (quân sự) cặp (súng dưới nách cho khỏi bị mưa ướt)
 • bảo đảm
  • loan secured on landed property
   tiền cho vay có sản nghiệp đất đai bảo đảm
 • chiếm được, tìm được, đạt được
  • to secure front places
   chiếm được ghế trên
  • to secure one's ends
   đạt được mục đích
  • to secure a good collaborator
   tìm được người cộng tác tốt
Related search result for "secure"
Comments and discussion on the word "secure"