Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
slow
/slou/
Jump to user comments
tính từ
 • chậm, chậm chạp
  • slow and sure
   chậm mà chắc
  • the clock is five minutes slow
   đồng hồ chậm năm phút
  • to be not slow to defend oneself
   không ngần ngại đứng ra tự bảo vệ
  • to be slow to anger
   khó trêu tức (người)
 • trì độn, không nhanh trí
  • to be slow of wit
   kém thông minh
 • buồn tẻ, kém vui
  • the entertainment was voted slow
   ai cũng cho buổi biểu diễn đó là tẻ
  • a slow afternoon
   một buổi chiều buồn tẻ
 • mở nhỏ (ống kính máy ảnh)
 • cháy lom rom
  • a slow fire
   ngọn lửa cháy lom khom
 • không nảy
  • a slow tenniscourt
   sân quần vượt không nảy
phó từ
 • chậm, chầm chậm
  • how slow he climbs!
   sao hắn trèo chậm thế!
ngoại động từ
 • làm chậm lại, làm trì hoãn
  • to slow down a process
   làm chậm lại một quá trình
nội động từ
 • đi chậm lại, chạy chậm lại
  • to slow up to a stop
   chạy chậm lại rồi đỗ hẳn
Related search result for "slow"
Comments and discussion on the word "slow"