Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
chất phác
Jump to user comments
 
 • Simple, rustic
  • người nông dân chất phác
   a rustic peasant
  • tâm hồn chất phác
   a rustic soul
Related search result for "chất phác"
Comments and discussion on the word "chất phác"