Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
chalk
/tʃɔ:k/
Jump to user comments
danh từ
 • đá phấn
 • phấn (viết)
  • a piece of chalk
   một viên phấn (viết)
 • điểm ghi bằng phấn (trong một trò chơi)
 • (từ lóng) vết sẹo, vết xước
IDIOMS
 • as like as chalk and cheese
  • căn bản khác nhau
 • to believe that chalk is cheese
  • trông gà hoá cuốc
 • chalks away; by a long chalk; by long chalks
  • hơn nhiều, bỏ xa
   • he is the better man by a long chalk
    nó bỏ xa đối phương, nó hơn đối phương nhiều
 • not to know chalk from cheese
  • không biết gì cả, không hiểu gì cả
 • to walk the chalk
  • đi đúng giữa hai vạch phấn (để tỏ là minh không say rượu khi bị đưa đến cảnh sát...)
  • (nghĩa bóng) xử, sự mực thước đứng đắn
 • to walk (stump) one's chalk
  • (từ lóng) chuồn, tẩu, chạy trốn
ngoại động từ
 • viết bằng phấn, vẽ bằng phấn, ghi bằng phấn
 • bôi phấn
IDIOMS
 • to chalk out
  • đề ra, vạc (kế hoạch để thực hiện)
 • to chalk up
  • (thương nghiệp) ghi (một món tiền vào sổ nợ)
 • to chalk up a victory
  • ghi được một thắng lợi, giành được một thắng lợi
Related search result for "chalk"
Comments and discussion on the word "chalk"