Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
clash
/klæʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng chan chát, tiếng loảng xoảng
  • the clash of weapons
   tiếng vũ khí va vào nhau loảng xoảng
 • sự xung đột, sự va chạm, sự mâu thuẫn, sự bất đồng
  • a clash of interests
   sự xung đột về quyền lợi
 • sự không điều hợp (màu sắc)
động từ
 • va vào nhau chan chát, đập vào nhau chan chát
  • swords clash
   kiếm đập vào nhau chan chát
 • đụng, va mạnh; đụng nhau
  • the two armies clashed outside the town
   quân đội hai bên ngoài đường phố
  • I clashed into him
   tôi đụng vào anh ta
 • va chạm, đụng chạm; mâu thuẫn
  • interests clash
   quyền lợi va chạm
 • không điều hợp với nhau (màu sắc)
  • these colours clash
   những màu này không điều hợp với nhau
 • rung (chuông) cùng một lúc; đánh (chuông...) cùng một lúc
 • (+ against, into, upon) xông vào nhau đánh
Related search result for "clash"
Comments and discussion on the word "clash"