Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
class
/klɑ:s/
Jump to user comments
danh từ
 • giai cấp
  • the working class
   giai cấp công nhân
  • the peasant class
   giai cấp nông dân
 • hạng, loại
  • to travel first class
   đi vé hạng nhất
 • (sinh vật học) lớp
  • scientists divide animals and plants into classes
   các nhà kha học phân chia đông vật và thực vật thành các lớp
 • lớp học
  • first-year class
   lớp năm thứ nhất
  • second-year class
   lớp năm thứ hai
  • the top of the class
   học sinh nhất lớp
 • giờ học, buổi học
  • what time does the class begin?
   giờ học bắt đầu lúc nào?
 • (quân sự), (không phải Anh) khoá lính (lớp lính trong một năm)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khoá học sinh (đại học)
 • tính ưu tú, tính tuyệt vời
 • sự thanh nhã, sự thanh cao
IDIOMS
 • class prize
  • phần thưởng hạng ưu
 • in a class by itself
  • khác biệt, khác đời; tốt hơn cả, hay hơn cả, đẹp hơn cả
 • it is no class
  • (từ lóng) cái này chẳng dùng làm gì được
 • to take a class
  • giành được vinh dự
Related search result for "class"
Comments and discussion on the word "class"