Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cirque
/'sə:k/
Jump to user comments
danh từ
  • (thơ ca) trường đua, trường đấu
  • (địa lý,địa chất) đài vòng
Related words
Related search result for "cirque"
Comments and discussion on the word "cirque"